REGULAMIN 🙂

Niniejszy Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Państwa Dzieci. Prosimy o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klubik Dziecięcy ,,Domówka’’ s. c. jest miejscem przeznaczonym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Siedziba Klubiku Dziecięcego „Domówka” s. c. mieści się przy ul. Rozbrat 16/18 lok. 10 00-447 Warszawa
 3. W Klubiku odbywać się będą zajęcia dydaktyczne wspierające prawidłowy rozwój dziecka oraz opieka dzienna dla dzieci od 1-go do 3-go roku życia a w szczególnych przypadkach do ukończenia 4 roku życia, sprawowana pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:30 na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Klubik funkcjonuje przez cały rok oprócz dni ustawowo wolnych od pracy oraz pozostałych dni określonych w umowie o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Przerwa urlopowo-remontowa odbywa się w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia bieżącego roku. Dziecko korzystające z opieki dziennej może przebywać w Klubiku maksymalnie 10 godzin.

 

ROZDZIAŁ I: OPIEKA DZIENNA

 1. Warunkiem zapisania dziecka do Klubiku jest podpisanie umowy o przyjęcie dziecka do placówki oraz wpłacenie wpisowego. Wpisowe jest bezzwrotne. Zapisy prowadzone są przez cały rok. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka. O przyjęciu do Klubiku decyduje kolejność zgłoszeń tym, pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące pobyt z poprzedniego roku oraz ich rodzeństwo.
 2. Każdy rodzic zapisując dziecko do Klubiku powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem placówki.
 3. Organizacja opieki nad dziećmi w Klubiku obejmuje zgodnie z normami dla wieku dziecka: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, higienę snu i wypoczynku, zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu, prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wieku dziecka, działania profilaktyczne, promujące zdrowie, działanie na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania, bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 4. Rodzice mają prawo do: rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie, wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka, wsparcia ze strony personelu Klubiku w razie problemów wychowawczych. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Klubiku.
 5. Rodzice korzystający z usług opieki dziennej w okresie adaptacji mogą korzystać z szatni lub przebywać w obrębie recepcji, niedozwolone jest przemieszczanie się po salach, w których przebywają dzieci. W okresie adaptacji Rodzice mogą przebywać w Klubiku zgodnie z harmonogramem – pierwszego dnia – przez pełen wymiar godzinowy, drugiego dnia – cztery godziny, trzeci dzień – dwie godziny, czwarty dzień – jedna godzina.
 6. Łączenie grup w Klubiku następuje w czasie:
  1) dyżuru rannego w godzinach od 7:30 do 9:00,
  2) dyżuru popołudniowego w godzinach od 15:30 do odbioru dzieci,
  3) może mieć miejsce w przypadku niskiej frekwencji dzieci.
 7. Do Klubiku zarówno na opiekę dzienną jak i dodatkowe zajęcia dydaktyczne przyjmowane są dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Klubiku (na opiece dziennej) objawów chorobowych lub podwyższonej temperatury, powiadamia się rodziców/opiekunów. O zachorowaniu dziecka w Klubiku rodzic informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka z Klubiku najpóźniej w ciągu 2 godzin, a w szczególnych sytuacjach do 1 godziny (np. astma, temp.>38stC). W przypadku nieodebrania dziecka w tym czasie, personel wezwie pomoc lekarską, za którą opłatę ponosi rodzic. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, rodzic ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania. Do każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Klubiku. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.
 8. Na terenie placówki dziecko jest pod opieką personelu od momentu przyjęcia do grupy do czasu odebrania dziecka z grupy przez Rodzica lub inną upoważnioną osobę (pełnoletnią). Po przyjściu do Klubiku Rodzic powinien rozebrać z okrycia wierzchniego Dziecko i tak przygotowane przekazać do zajęć opiekunce/nauczycielce (tak samo przed wyjściem do obowiązku rodzica należy ubranie dziecka w okrycie wierzchnie). Do odbioru dzieci z placówki upoważnieni są tylko Opiekunowie prawni lub osoby przez nich wyznaczone wcześniej pisemnie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Umowy z Klubikiem. Upoważnienie jest przechowywane wraz z dokumentacją dziecka na terenie placówki. Personel w momencie wydania dziecka nowej osobie upoważnionej do odbioru dziecka przez rodziców ma prawo sprawdzić zgodność danych za pomocą dokumentu tożsamości. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. Rodzice/prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w momencie odebrania dziecka z sali również w przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez upoważnioną przez nich osobę.
 9. Plan dnia w Klubiku dopasowany jest do poszczególnych grup wiekowych, zgodnie z potrzebami dzieci i wywieszony do wglądu na Tablicy Rodzica w placówce. Personel żłobka do potrzeb i możliwości każdego dziecka podchodzi indywidualnie. Rodzice i opiekunowie grupy powinni ze sobą współpracować ze względu na dobro dziecka. Opiekun grupy codziennie udziela informacji na temat pobytu dziecka w placówce danego dnia.
 10. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania dzieci w godzinach określonych w planie dnia – w przypadku opieki dziennej do godziny 9:00, a w szczególnych sytuacjach później po wcześniejszym zgłoszeniu (telefonicznie lub osobiście).
 11. Rodzice korzystający z usług opieki dziennej zobowiązani są do przyniesienia w pełni wyposażonej wyprawki najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania z opieki dziennej oraz do systematycznego uzupełniania jej o rzeczy, które skończyły się. Lista rzeczy niezbędnych dla dziecka w Klubiku stanowi załącznik do umowy o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
 12. Rodzice korzystający z usług opieki dziennej zobowiązani są do wnoszenia opłat w wysokości i na zasadach określonych w umowie o świadczenie usług dydaktyczno-opiekuńczych. Za nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki.
 13. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę o przyjęcie dziecka do placówki oraz o świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 14. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubiku, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie właściciela, z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

 

ROZDZIAŁ II: DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 1. Do Klubiku zarówno na opiekę dzienną jak i zajęcia dodatkowe przyjmowane są dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Klubiku objawów chorobowych lub podwyższonej temperatury, powiadamia się rodziców/opiekunów. O zachorowaniu dziecka w Klubiku rodzic informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka z Klubiku w przeciągu 30 minut od rozpoczęcia zajęć. W przypadku nieodebrania dziecka w tym czasie, personel wezwie pomoc lekarską, za którą opłatę ponosi rodzic. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, rodzic ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania. Do każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Klubiku. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.
 2. Rodzice korzystający z dodatkowych zajęć dydaktycznych zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za zajęcia. Opłaty za karnet uiszczane są na pierwszych zajęciach w danym miesiącu płatne gotówką w Klubiku, karnety sprzedawane są jedynie w pierwszym i drugim tygodniu danego miesiąca. Karnet obowiązuje w danym miesiącu kalendarzowym, jego ważność wygasa wraz z jego końcem. Zajęcia pojedyncze płatne są każdorazowo w dniu ich występowania.
 3. Opłaty za zajęcia dydaktyczne dokonywane są przed zajęciami w recepcji Klubiku, zarówno w przypadku wejść pojedynczych jak i karnetów.
 4. W przypadku wykupienia karnetu i nieobecności na zajęciach Rodzice jednorazowo mogą wykorzystać wejście na innych, dowolnych zajęciach w miesiącu kalendarzowym, na który obowiązuje karnet. Warunkiem do skorzystania z innych zajęć jest zgłoszenie nieobecności 24 godziny przed planowanymi zajęciami, na które wykupiony został karnet.
 5. W przypadku wykupienia karnetu i nieobecności na zajęciach adaptacyjnych Rodzic może jednorazowo wykorzystać wejście na nie w następnym miesiącu kalendarzowym. Warunkiem do skorzystania z tych samych zajęć w następnym miesiącu jest wykupienie na nie karnetu w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
 6. W przypadku gdy frekwencja jest niższa niż trzy osoby Klubik ma prawo do odwołania dodatkowych zajęć dydaktycznych.
 7. Za bezpieczeństwo dzieci nieuczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych oraz szkody wyrządzone przez nie na terenie Klubiku odpowiadają Rodzice.
 8. Wszystkie informacje odnośnie dodatkowych zajęć dydaktycznych (ich odwołania lub zmiany godziny) będą podawane na stronie internetowej oraz na Facebook’u lub poprzez wysłanie wiadomości na numer telefonu podany w karcie kwalifikacyjnej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opiekun może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowująca się agresywnie lub której tożsamości nie można stwierdzić). O fakcie zostanie powiadomiona kolejna upoważniona osoba, a jeśli nie odniesie to skutku zostanie wezwana policja.
 2. Uczestnicy zajęć, dzieci korzystające z opieki dziennej, personel oraz rodzice, którzy przebywają poza recepcją lub szatnią zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do sali lub łazienki. W okresie jesienno-zimowym rodzice wchodząc do Klubiku powinni zakładać ochraniacze na buty dostępne przy wejściu do placówki niezależnie od pomieszczenia, w którym mają zamiar przebywać.
 3. Klubik nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i cenne przedmioty przyniesione przez dziecko. Za pozostawione bez zabezpieczenia rzeczy oraz wózki w miejscu innym, niż wskazane – właścicielki Klubiku nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. Klubik zastrzega sobie prawo do zamknięcia placówki w przypadku działań nieprzewidzianych, tzw. siły wyższej, z wyłączeniem winy Rodzica oraz placówki, uwzględniając tzw. gotowość placówki do świadczenia usług niezależnie od tego, czy dziecko korzysta z usługi cały czas, czy też tylko częściowo, podczas gdy jego miejsce jest cały czas zarezerwowane.
 5. Pracownicy placówki zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy z placówką.
 6. Wszelkie zmiany regulaminu i cennika będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej.
 7.  Regulamin Klubiku zostaje zamieszczony na Tablicy Rodzica w Klubiku oraz na stronie internetowej placówki.